GenVita

30s thử tính phí

Để Generali bảo vệ bạn ngay!

Thay đổi theo thông tin cá nhân của bạn để xem mức phí phù hợp nhé!

Bảo hiểm tai nạn VITA – AN365

Cơ bản

Quyền lợi Tử vong do Tai nạn

Nâng cao

Quyền lợi Tử vong do Tai nạn
Quyền lợi Thương tật vĩnh viễn do Tai nạn
Quyền lợi Bỏng do Tai nạn

Cao cấp

Quyền lợi Tử vong do Tai nạn
Quyền lợi Thương tật vĩnh viễn do Tai nạn
Quyền lợi Bỏng do Tai nạn
Quyền lợi hoàn trả Chi phí y tế thực tế khi điều trị nội trú do Tai nạn

Cho Hiểm Đỡ Nguy, An Nhiên Sang Ngày Mới

BẢO HIỂM CHO MỌI TAI NẠN

MỨC PHÍ CHỈ TỪ 300Đ/NGÀY

THỦ TỤC 90 GIÂY